• વી (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% વાયએસ. (} વી

પ્રોજેક્ટ કેસ

પ્રોજેક્ટ કેસ

ઉત્તમ ઉત્પાદન - સિસ્ટમ માટેની મુખ્ય તકનીકી

મોડ્યુલ ટેકનોલોજી (ઉદાહરણ તરીકે 60 કોષો)

એમબીબી પોલિક્રિસ્ટલાઇન

મોડ્યુલ પાવર 270 ~ 280W

એમબીબી પીઇઆરસી મોનોક્રિસ્ટલાઇન

મોડ્યુલ પાવર 275 ~ 300W

એમબીબી મોનોક્રિસ્ટલાઇન

મોડ્યુલ પાવર 275 ~ 290W

એમબીબી એન-પ્રકારનું મોનોક્રિસ્ટલાઇન

મોડ્યુલ પાવર 280 ~ 360W

એમબીબી મોનોક્રિસ્ટલાઇન ડબલ-ચમકદાર

મોડ્યુલ પાવર 270 ~ 290W